Optičke metode ispitivanja tiskovnih površina

Šifra i naziv kolegija: Optičke metode ispitivanja tiskovnih površina

Ukupno sati: 3 (2+1)                                                                                                                                                                        ECTS: 4

 

Potencijalni nositelji:

Cilj kolegija

doc. dr. sc. Katarina Itrić Ivanda

 

Kolegij daje studentima znanje o metodama ispitivanja optičkih svojstava raznih vrsta tiskovnih površina, neotisnutih i otisnutih.

U laboratorijskim vježbama studenti primjenjuju znanje stečeno nastavnim programom i upoznavaju princip rada uređaja za

ispitivanje tiskovnih površina. Nastavni sadržaji kolegija

kontinuirano su povezani sa usvojenim znanjima temeljnih

kolegija u toku izvođenja svih oblika nastave.

 

Tip kolegija:

stručni modul: Grafička tehnologija, smjer tehničko-tehnološki, IX semestar

Provjera znanja:

kolokvij/vježbe

Vrsta vježbi:

Literatura:

 

Laboratorijske vježbe/praktikum

 

 

1. P. Kulišić i V. Lopac : Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

2. H. Kipphan: Handbook of Print Media: Technologies and production methods, Berlin, Springer, 2001.

3. N. Pauler: Paper optics, AB Lorentzen & Wettre, Sweden, 2001.

4. S.Gustavson: Dot Gain in Colour Halftones, Disertation No. 492, Linköping, Sweden, 1997. 

 

Preduvjeti za ispit:

Izrada laboratorijskih vježbi

 

 

Tjedan

Sadržaj predavanja

Sadržaj vježbi

1.

Uvod. Elektromagnetsko zračenje, spektar, dualna priroda. Energija     zračenja. Izvori zračenja. Utjecaj elektromagnetskog zračenja na okolinu. Vidljivo zračenje. Percepcija vidljivog zračenja. Toplinsko zračenje. Ultraljubičasto zračenje. Mikrovalovi. Radiovalovi. Rentgensko zračenje. Gama zračenje i kozmičke zrake.

Promatranje elektromagnetskog spektra pomoću spektrofotometra. Vidljivi dio spektra. Izdvajanje pojedinih dijelova spektra, filteri.

2.

Emisioni i apsorpcioni spektri. Karakteristike spektara. Spektri plinova, tekućina i krutih tijela. Princip rada spektroskopa. Vrste spektroskopa; prizma i optička rešetka. Standardni izvori svjetlosti.

3.

Refleksija elektromagnetskog zračenja  na potpuno neprozirnoj plohi; površinska, zrcalna, refleksija. Tiskovne podloge i površinska refleksija. Oslojene i neoslojene površine. Krivulje reflektancije u vidljivom dijelu spektra i struktura tiskovne površine.

Emisioni i apsorpcioni spektri. Monokromatski i polikromatski izvori svjetlosti.

4.

Raspršenje elektromagnetskog vala na slobodnim česticama. Veličine čestica i Rayleigh-ovo i Mie raspršenje. Raspršenje i pojave u atmosferi.

5.

Raspršenje svjetlosti unutar vezanih čestica; turbid medija, zamućeni sistemi. Kubelka-Munk  teorija raspršenja i primjena u ispitivanju optičkih svojstava tiskovnih površina. Murray–Davies i Yule-Nielsen poboljšana teorija raspršenja. Krivulje reflektancije. Faktori raspršenja i apsorpcije. Veza između raspršenja i strukture, vrste, podloge.

Mjerenje reflektancije nerecikliranih tiskovnih podoga u vidljivom dijelu spektra. Diskusija rezultata.

6.

Raspršenje na nerecikliranim i recikliranim podlogama. Analiza primjesa čestica u tiskovnim podlogama.

7.

Raspršenje i obojene podloge, papiri. Krivulje reflektancije i faktori raspršenja i apsorpcije. Raspršenje i načini nanosa boje; pravilan i nasumičan (random), raster. Ograničenost primjene Kubelka – Munk teorije raspršenja na potpuno obojenim površinama.

 

Mjerenje reflektancije recikliranih tiskovnih podloga u vidljivom dijelu spektra. Diskusija rezultata. Usporedba rezultata sa studentima iz prethodne vježbe.

8.

Raspršenje i vrste tiskovnih podloga. Kartoni. Polimerne tiskovne podloge. Keramika, staklo, tekstil, metal. Neprozirne podloge.

9.

Raspršenje i srodna optička svojstva tiskovnih površina. Svjetlina, neprozirnost, opacitet. Upoznavanje sa standardima mjerenja optičkih veličina; ISO, TAPPI.

Mjerenje opaciteta neobojenih površina.

10.

Fluorescencija; objašnjenje pojave. Uočavanje pojave u mjerenjima reflektancije. Fluorescentni materijali.

11.

Starenje i stabilnost tiskovnih površina. Utjecaj zračenja iz atmosfere. Vidljivo zračenje i dijelovi UV zračenja. Odabir određenih izvora zračenja i mjerenje energije zračeja.

Mjerenje opaciteta obojenih tiskovnih površina. Usporedaba rezultata sa studentima iz prethodne vježbe.

12.

Stabilnost tiskovnih površina i  utjecaj vlage i temperature. Zagađenost okoline, plinovi iz atmosfere. Utjecaj kiselosti podloge na stabilnost. Ubrzana i prirodna starenja.

13.

Fizikalne promjene unutar podloge izazvane starenjem. Analiza strukture i međusmještaja makromolekula i dodatnih sastojaka u raznim podlogama.

Starenje tiskovnih podloga izlaganjem određenih količina vlage. Diskusija nastalih promjena na tiskovnim površinama.

14.

Pregled odabranih metoda ispitivanja. Analiza svih rezultata  studenata u grupi. 

15.

Upoznavanje s literaturnim podacima o predloženim metodama i prijedlozima  o novim sadržajima za ispitivanje tiskovnih površina.

Izlaganje uzoraka različitim temperaturama. Diskutirati nastale promjene.