Izvedbeni programi

Prikazani su nastavni programi za kolegije na Katedri fizike. Ti programi i nastavni sadržaji prikazani su po pojedinim nastavnim cjelinama za predavanja, seminare i laboratorijske vježbe.

Za potrebe pojedinih smjerova Studija (tehničko-tehnološkog i dizajna grafičkih proizvoda) predavanja i seminari mogu biti u svrhu poboljšanja nastave  modificirani. Navedena je pripadna literatura i web adrese.