Fizika1

NE IZVODI SE OD AKADEMSKE GODINE 2023./2024.                             

Šifra i naziv kolegija: GT102  FIZIKA - I semestar                                   

Ukupno sati: 4 (2+1+1)                                                                                                                                                                                    ECTS: 5

 

Potencijalni nositelji:

Cilj kolegija

prof. dr. sc. D. Modrić

dr. sc. K. Petric Maretić

doc. dr. sc. Katarina Itrić Ivanda

 

Kolegij daje studentima znanje o osnovnim zakonitostima  iz područja opće fizike; mehanike, kalorike i termodinamike. Nastavni sadržaj predstavlja osnovu za razumijevanje fizikalnih pojava u grafičkim procesima i stoga su detaljnije obrađeni sadržaji vezani uz usvajanje znanja iz grafičkih zakonitosti.

 

Tip kolegija:

temeljni I semestar

 

Provjera znanja:

Izrada zadataka vezanih sa sadržajem nastavnog programa. Kolokvij/laboratorijske vježbe

 

Vrsta vježbi:

Literatura:

Auditorne vježbe. Praktikum/laboratorijske/eksperimentalne

1.  P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

2.  P. Kulišić i ostali: Riješeni Zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

3.  I. Supek i M. Furić: Počela fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

4.  V.Mikac Dadić, V. Džimbeg-Malčić, K. Petric-Maretić i D. Modrić: Vježbe iz fizike1, Laboratorijske skripte za studente Grafičkog fakulteta, Zagreb, 2002.

 

Preduvjeti za ispit:

Izrada laboratorijskih vježbi

 

 

Tjedan

Sadržaj predavanja

Sadržaj vježbi

1.

Uvod. Sustavi mjernih jedinica. Osnovne i izvedene mjerne jedinice. Relacije između mjernih jedinica različitih sustava. Mjerenje u fizici. Pogreške kod mjerenja; vrste pogrešaka. Linearne pogreške. Primjeri i zadaci.

Baždarenje dinamometra i određivanje volumena tijela pomoću uzgona

2.

Kvadratične pogreške. Standardna devijacija. Mjerenje pogrešaka nezavisno i zavisno mjerenih veličina. Upute za izradu statističke obrade rezultata laboratorijskih vježbi. Primjeri i zadaci.

3.

Kinematika materijalne točke. Jednostavna i sastavljena gibanja. Grafički prikazi. Konačne i beskonačno male promjene u fizikalnim procesima; prava i srednja vrijednost kinematičkih veličina. Primjena derivacije u fizici. Primjeri i zadaci.

Određivanje ubrzanja slobodnog pada fizikalnim njihalom

4.

Dinamika materijalne točke. Osnovni zakoni mehanike, Newtonovi aksiomi. Vrste sila. Teška i troma masa. Impuls sile. Količina gibanja. Primjeri i zadaci.

5.

Polje sile, potencijal. Energije; mehanička i potencijalna. Sila trenja; koeficijent trenja. Gibanje tijela niz kosinu. Gibanje tijela pod utjecajem više sila. Jednadžba gibanja. Primjeri i zadaci.

Određivanje gustoće krutih tijela i tekućina

6.

Zakoni očuvanja u mehanici. Zakon očuvanja energije; primjer na slobodnom padu. Zakon očuvanja količine gibanja; primjeri na sudarima. Elastični i neelastični sudari. Primjeri i zadaci.

7.

Mehanika tekućina, općenito o tekućinama. Statika tekućina. Hidraulički tlak, hidrostatički tlak i uzgon. Mjerne jedinice za tlak. Primjeri i zadaci.

Određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta metala

8.

Sila površinske napetosti. Sile na granici tekuće-kruto i tekuće-kruto-plinovito. Kohezione i adhezione sile. Filne i fobne plohe. Kut vlaženja tekućina na raznim podlogama. Adsorpcija bojila na tiskovnu podlogu. Primjeri i zadaci.

9.

Dinamika tekućina. Idealne tekućine; jednadžba kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžba očuvanja tlakova. Statički i dinamički tlak u tekućinama. Primjeri i zadaci.

Provjera Boyle-Mariotteovog zakona

10.

Realne tekućine; laminarno gibanje. Sila viskoznosti. Protjecanje tekućine kroz cijev; Poisseuilleov zakon. Viskoznost tekućina i grafičkih boja. Primjeri i zadaci.

11.

Toplina. Unutarnja energija i temperatura. Kalorika krutih tijela i tekućina, parametri promjena. Izmjena topline u zatvorenom sistemu. Prijelazi između agregatnih stanja; latentne topline. Primjeri i zadaci.

 

 

Određivanje relativne vlage zraka

 

12.

Kalorika plinova. Promjene stanja plina; spore promjene i brza, adijabatska, promjena.  Toplinski kapaciteti; molarni i maseni. Rad i toplina u svim promjenama stanja plina. Primjeri i zadaci.

13.

Termodinamika. Pretvorba toplinske energije u mehanički rad. Povrativi i nepovrativi kružni procesi. Carnot-ov kružni proces. Iskorištenje kružnih procesa. Kružni procesi sa odabranim fazama i proračuni koeficijenta iskorištenja. Primjeri i zadaci.

Određivanje kinematičkog koeficijenta viskoznosti

14.

Zakoni termodinamike. Prvi zakon termodinamike; zakon očuvanja energije. Prepoznavanje promjena stanja plina u prvom zakonu termodinamike; izrazi za rad, toplinu i unutarnju energiju. Primjeri i zadaci.

15.

Vlažnost; vodena para u zraku. Apsolutna, maksimalna apsolutna i relativna vlaga. Gustoća i parcijalni tlak vodene pare. Relativna vlaga i tiskovne površine; optimalni uvjeti za odlaganje tiskovnih površina. Primjeri i zadaci.

Određivanje konstante površinske napetosti