Holografija

                                                                  Šifra i naziv kolegija: HOLOGRAFIJA

Ukupno sati: 3 (2+1)                                                                                                                                                        ECTS:

 

Potencijalni nositelji:

Cilj kolegija

dr.sc. Damir Modrić, doc. dr. sc. Katarina Itrić Ivanda

Cilj kolegija je pružiti studentima opća znanja iz područja holografije i njenih mogućnosti primjene u grafičkoj industriji. U tom smislu težište kolegija nije na strogoj matematičkoj formulaciji, već na usvajanju osnovnih fizikalnih principa kojima se moramo rukovoditi u dizajniranju, proizvodnji i primjeni holograma. 

Tip kolegija:

izborni za modul Multimedija, IX. semestar

Provjera znanja:

seminarski rad

Vrsta vježbi:

Literatura:

 

 

1) Winston E. Kock: Lasers and Holography, Dover (1981)

2) P. Hariharan, P. L. Knight, A. Miller: Optical Holography : Principles, Techniques and Applications, Cambridge University Press (1996)


3) http://www.holo.com/holo//book/book.html

4) Holographic multi-stereogram constructed from computer images : Applied 3-D       printer: Kjell Einar Olsen, doktorska teza  http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/404001/index.htm

5) http://www.holophile.com/history.htm

6) http://members.aol.com/gakall/holopg.html

7) http://www.3dimagery.com/

 

Preduvjeti za ispit:

izrađen seminarski rad

 

 

 Tjedan

Sadržaj predavanja

Sadržaj vježbi

1.

Uvod. Definiranje osnovnih pojmova. Optička informacija. Izvori holografije.

 

2.

Valna priroda svjetlosti. Oblici valne fronte (shape!). Koherencija valova svjetlosti i njihova elektromagnetska priroda. Intenzitet, snaga i energija.

 

3.

Valovi i faze. Pojam faze vala. Definiranje faze u odnosu na ravninu promatrača. Lokalna inklinacija i divergencija kompleksne valne fronte.

 

4.

Interferencija dvaju snopova (primjeri). Matematički opis interferencije. Geometrija interferentnih uzoraka. Jednostavni interfefrentni uzorci.

 

5.

Difrakcija svjetlosti na periodičkim strukturama. Difrakcija na jednoj i višestrukoj pukotini i upotreba leća. Načini difrakcione analize.

 

6.

Optička rešetka. Difrakciona efikasnost optičke rešetke.

 

7.

Holografija. Objektni snop. Referentni snop. Interferentni uzorak. Materijal za zapis holograma. Rekonstrukcija holograma.

 

8.

Primjena modela. Nastajanje virtualne i realne slike. Dinamički raspon. Šum. Omjer intenziteta referentne i objektne zrake. Višestruke scene.

 

9.

Klasifikacija holograma. Refleksijski i transmisijski hologrami. Apsorpcijski i fazni hologrami. Planarni i volumni hologrami.

 

10.

Optičke komponente za snimanje holograma. Laseri. Snimanje transmisijskog i refleksijskog holograma.

 

11.

Materijali za snimanje holograma. Zahtjevi. Priprema za generiranje tiskovne matrice.

 

12.

Elektrooblikovanje. Primjena, proces i kontrola. Završna obrada.

 

13.

Otiskivanje holograma. Sastav holografskih hot stamp folija za otiskivanje. Strojevi za otiskivanje

 

14.

Hologrami kao elementi zaštitnog tiska. Zaštita od krivotvorenja. Budućnost holografije.

 

15.

Demonstracija nastavnih sadržaja programa u Laboratorijima u kojima se rade hologrami (Institut za Fiziku). Dogovor o izradi seminara.