Životopis

Ž I V O T O P I S

 

Rođen sam 1957. godine u Zagrebu gdje sam završio osnovno i srednje obrazovanje. Po završenoj srednjoj školi 1975. godine upisao sam studij Fizike na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad s temom "Istraživanje mogućnosti laserskog efekta u natrijevim parama" izradio sam na Odjelu za fiziku ioniziranih plinova pod vodstvom dr. Gorana Pichlera.

Nakon diplome zaposlen sam u Elektrotehničkom institutu "Rade Končar", Odjel energetske elektronike. U grupi dr. sc. Gorana Pichlera na Institutu za fiziku u Zagrebu bavio sam se laserskom spektroskopijom alkalijskih para, izbojem u tim parama i fotokemijskom reakcijom Na2-Cd(Zn).

Početkom 1991.godine zaposlio sam se na Grafičkom fakultetu u Zagrebu na mjestu asistenta na katedri Fizika gdje i danas vodim studentske vježbe i praktikum. 1987. godine upisao sam Poslijediplomski studij na PMF Zagreb (smjer: Atomska i molekularna fizika), a magistarski rad pod naslovom „Poluklasični račun spektara difuznih vrpci alkalijskih molekula“ izradio sam 2000 godine, pod vodstvom dr. sc. Roberta Beuca s Instituta za Fiziku u Zagrebu. S dr. sc. Beucom nastavljam suradnju i u 2002. godini na projektu „Teorijski aspekti hladnih sudara“ u okviru Nacionalnog istraživačkog programa Ministarstva znanosti i tehnologije.

Prelaskom na Grafički fakultet sudjelujem na više znanstvenih i stručnih radova s kolegama s katedri Tiska i Papira pri čemu stječem znanja iz područja grafičkih znanosti. Težište mog interesa usmjereno je na proučavanje interakcije i transporta elektromagnetskog zračenja kroz tiskovne podloge i primjenu u grafičkoj struci.

Od 2002. godine sudjelujem u znanstvenom projektu «Određivanje svojstva i formulacija papira za digitalni tisak i njegovu reciklaciju» čiji voditelj je red. prof. dr. sc. Stanislav Bolanča u okviru Nacionalnog istraživačkog programa Ministarstva znanosti i tehnologije. U okviru projekta optičkim metodama ispitivane su tiskovne podloge otisnute raznim tehnikama tiska izložene određenim vanjskim promjenama što je između ostalog dovelo do izrade doktorske disertacije pod naslovom „Raspršenje i transport svjetlosti u tiskovnim podlogama“. Disertaciju sam izradio i obranio 2007. godine pod vodstvom red. prof. dr. sc. Stanislava Bolanče.